Knappe Koppen administraties, gevestigd aan Anthony Fokkerweg 61 1059 CP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Www.knappekoppenadministraties.nl Anthony Fokkerweg 61,1059 CP Amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Knappe Koppen administraties verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • – Voor- en achternaam;
 • – Geslacht;
 • – Geboortedatum;
 • – Geboorteplaats;
 • – Adresgegevens;
 • – Telefoonnummer;
 • – Burgerlijke staat;
 • – E-mailadres;
 • – Bankgegevens;
 • – Burgerservicenummer (BSN);
 • – Belastingtechnische & andere financiële gegevens
 • – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Doel:

Knappe Koppen administraties verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van het verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden. Deze Werkzaamheden zullen veelal bestaan uit het verrichten van de complete boekhouding, het doen van de aangiftes omzetbelasting en/of inkomstenbelasting plus het geven van financieel en fiscaal advies en alles daaromtrent. Daarnaast gebruikt Knappe Koppen administraties deze gegeven voor het verzenden van een eventuele nieuwsbrief, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en voor het afhandelen van facturen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Knappe Koppen administraties bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar, dit is wettelijk geregeld voor zelfstandigen/eenmanszaken.

 

Verstrekken derden:

Knappe Koppen administraties verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze Overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Knappe Koppen administraties kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverlenende organisaties (“verwerkers”) (zoals een boekhoudsoftware of cloudopslag) inschakelen om uitvoering te geven aan de verwerkingsdoeleinden zoals hierboven is omschreven. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze Opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Knappe Koppen administraties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Knappe Koppen administraties gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Knappe Koppen administraties en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@knappekoppenadministraties.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Knappe Koppen administraties wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Knappe Koppen administraties neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@knappekoppenadministraties.nl

Wijzigen van de privacyverklaring:

Knappe Koppen administraties kan dit privacystatement op ieder moment wijzigen. De meeste actuele versie van dit privacystatement is te allen tijde op de website van Knappe Koppen administraties gepubliceerd. Knappe Koppen administraties adviseert u daarom om met regelmaat de website van Knappe Koppen administraties te raadplegen.