webmaster@knappekoppenadministraties.nl

Knap advies #Hoe helpt de overheid de zzp’ers ivm corona?

De overheid heeft een aantal maatregelen getroffen om te zorgen dat ondernemers die worden getroffen door het coronavirus niet acuut in de problemen komen. Hierdoor zal je niet direct in de cashflowproblemen raken. Hieronder hebben de belangrijkste updates kort uitgelegd.

Extra ondersteuning in de vorm van Bijstand voor zzp’ers
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze bijstandsregeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Mocht jij in Amsterdam woonachtig zijn, dan vraag je bijstand aan bij de gemeente van Amsterdam.

Versoepeling uitstel van betaling
Kom je door de coronacrisis in de problemen met je cashflow, kan je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dit geldt voor de volgende belastingen:
– Inkomstenbelasting
– Vennootschapsbelasting
– Omzetbelasting (btw)
– Loonheffingen

LET WEL: de aangifte omzetbelasting dient wel gewoon ingediend te worden!

Hoe vraag ik een uitstel van betaling aan?
Als je een aanslag hebt ontvangen die je niet kan betalen stuur je een brief (per post) naar de Belastingdienst. Hierin vermeld je dat je door het coronavirus in betalingsproblemen komt. Je geeft ook aan wanneer je verwacht dat je de belasting wel kunt betalen. Daarnaast heb je ook een verklaring nodig van een derde, zoals van jouw boekhouder. In deze verklaring staat het volgende:
– Je hebt momenteel betalingsproblemen;
– Deze betalingsproblemen zijn het gevolg van het coronavirus.

Om jou niet aan je lot over te laten kan jij als klant van Knappe Koppen administraties contact opnemen met ons voor de nodige documenten. Wij hebben het concept van de brief en de verklaring voor jou klaarliggen. No worries, samen komen we er uit.

Binnen een aantal weken krijg je een reactie van de Belastingdienst. Je zal geen boete krijgen voor het te laat betalen van de belasting.

Verlaging boetes
Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Voor meer informatie contact Knappe Koppen administraties. Je kan ons mailen: info@knappekoppenadministraties.nl

————————————————————————————————————-

Knap news 26# Important updates – how is the government helping the entrepeneurs in this corona crisis?

The government has taken measurements to make sure that entrepeneurs don’t get in trouble immediately because of the Corona virus. This means that you don’t have to worry about your cashflow right away. Below the most important updates:

Extra support in the form of assistance for entrepeneurs
The Cabinet suggest a temporarely measurement to support entrepeneurs so they can continue with their company. This arrangement is been carried out  by the municipality. Entrepeneurs can get an incomesupport for a period of 3 months. This supplements the income to the social minimum and does not have to be paid back.

If you live in Amsterdam, you request assistance from the municipality of Amsterdam.

Easing postponement of payment
If you are in trouble with your cash flow due to the corona crisis, you can request the tax authorities to suspend payments. This applies to the following taxes:
– Income tax
– Corporation tax
– Sales tax (VAT)
– Payroll taxes

PLEASE NOTE: the sales tax return must simply be submitted!

How do I request a postponement of payment?
If you have received an assessment that you cannot pay, send a letter (by post) to the tax authorities. Here you mention that you get into payment problems due to the corona virus. You also indicate when you expect to be able to pay the tax. In addition, you also need a statement from a third party, such as from your accountant. This statement states the following:
• You currently have payment problems;
• These payment problems are the result of the corona virus.

In order not to let you down, as a customer of Knappe Koppen administraties you can contact us for the necessary documents. We have the concept letter and the statement ready for you. No worries, we’ll work it out together.

You will receive a response from the tax authorities within a few weeks. You will not be fined for paying the tax later then normal.

Reduction of fines
Any default penalties for late payment do not have to be paid. Moreover, it is not necessary to send evidence immediately. The entrepreneur gets longer to do this. The recovery interest that normally starts after the expiry of the payment term is temporarily reduced from 4% to almost 0%. This applies to all tax debts. The rate of the tax interest also temporarily goes to almost 0%. This reduction will apply to all taxes subject to tax interest. The cabinet will adjust the tax rate as soon as possible.

For more information, contact Knappe Koppen administrations. You can email us: info@knappekoppenadministraties.nl