webmaster@knappekoppenadministraties.nl

Knap advies #Alle corona steunmaatregels zijn verlengd.

Alle noodmaatregelen voor zzp’ers om de coronacrisis door te komen worden met 3 maanden verlengd. In dit tweede noodpakket zijn de reeds bestaande maatregelen enigszins aangepast. Check hier deze Knappe update:

Uitstel van betaling
De periode waarin zzp’ers bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald.

De komende dagen ontvangen veel zzp’ers een naheffingsaanslag voor de BTW-aangifte. Zzp’ers die nog geen bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd, maar dit wel willen, kunnen direct na ontvangst van de naheffingsaanslag bijzonder uitstel aanvragen voor 3 maanden. De Belastingdienst zal de opgelegde betaalverzuimboete vernietigen. Deze boete hoeft niet betaald te worden en er hoeft ook geen bezwaar te worden gemaakt. Uitstel aanvragen kan online of per brief.

TOZO 2.0
De huidige TOZO- regeling wordt nogmaals verlengd met 4 maanden.
Wat er is gewijzigd ten opzichte van de eerste regeling is dat nu het inkomen van de partner wel meetelt voor de aanvraag. De meeste zzp’ers komen in aanmerking voor deze regeling, check hier de recente voorwaarden. Ook TOZO 2.0 kan je aanvragen bij de gemeente waarin je woont.

Belastingrente en invorderingsrente
De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.
 
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
Een nieuwe regeling is de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Dit is de opvolger van de huidige TOGS en is per 1 juni van kracht. Deze regeling is bedoeld voor sectoren (deze staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes) die het hardst getroffen worden door de coronacrisis en helpt bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Onder meer huur, abonnementen, verzekeringen, worden met de TVL deels gedekt.
De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van de omzet, de kosten en het omzetverlies. De TVL kan je aanvragen bij de Rijksoverheid.

Versoepeling urencriterium
Als je door de coronacrisis niet aan het urencriterium van 1225 uur per jaar komt, mag je er tijdelijk (van 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020) vanuit gaan dat je in die periode ten minste 24 uur per week aan jouw onderneming hebt besteed. Ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan.

Waar kan ik als ondernemer terecht voor vragen?    
Vind je online geen antwoord op jouw vragen? Neem contact op met het KVK-coronaloket: Kvk.nl/coronaloket. Staat jouw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117 (openingstijden van 8.30 tot 17.00 uur).

Uiteraard kan je voor vragen ook bij ons terecht. Mail of bel ons: info@knappekoppenadministraties.nl

———————————————————-In English———————————————————–

All coronaregulations have been extended!

All emergency measures for self-employed persons to get through the corona crisis will be extended by 3 months. The existing coronaregulations have been slightly adapted in this second emergency package. Check out this update:
 
Extension of payment
The period in which self-employed persons can apply for special deferral of payment has been extended to 1 September 2020. Any default penalties for late payment do not have to be paid.

In the coming days, many self-employed persons will receive an additional assessment for the VAT return. Self-employed persons who have not yet applied for a special deferment of payment, but who wish to do so, can request special postponement for 3 months immediately after receipt of the additional assessment. The Tax and Customs Administration will destroy the imposed payment default penalty. This fine does not have to be paid and there is no need to object. You can request a postponement online or by letter.

TOZO 2.0
The current TOZO scheme is extended once again by 3 months. What has changed compared to the first scheme is that now the partner’s income does count for the application. Most freelancers are eligible for this scheme, check the recent conditions here. You can also request TOZO 2.0 from the municipality in which you live.
 
Tax interest and recovery interest
The tax and recovery interest for all tax assets has been reduced to 0.01% until October 1, 2020.

Fixed Costs for MKB (TVL)
A new scheme is the MKB Fixed Allowance. This is the successor to the current TOGS and is effective from 1 June. This scheme is intended for sectors (which are on the list of established SBI codes) that are most affected by the corona crisis and help the MKB to pay part of their fixed costs. Rent, subscriptions, insurance, etc. are partly covered with the TVL.
The amount of this allowance depends on turnover, costs and loss of turnover. You can request the TVL from the National Government.

Relaxation of the hourcriterion
If you do not reach the hourcriterion of 1225 hours per year due to the corona crisis. You May temporarily (from 1 March 2020 to 31 August 2020) assume that you have spent at least 24 hours a week on your company during that period. Even if you haven’t actually done that.
Where can I go for any questions?
Can’t find an answer to your questions online? Contact the KVK coronaloket: Kvk.nl/coronaloket. If your question is not listed, please call the Chamber of Commerce Advisory Team: 0800-2117 (opening hours from 8.30 am to 5 pm).

Of course you can also contact us for questions. Mail or call us: info@knappekoppenadministraties.nl